O NÁS


Rodinné centrum Paletka je občianske združenie, ktoré vzniklo z nadšenia a odhodlania skupiny mamičiek vytvoriť v našom meste Rajec príjemné prostredie pre rodiny s malými deťmi. Pracuje na základe dobrovoľnej, svojpomocnej činnosti svojich členov.

Prvotným impulzom bola potreba vytvoriť priestor pre rodičov na materskej/rodičovskej dovolenke, kde by mohli plnohodnotne tráviť čas so svojimi deťmi a zároveň prekonať sociálnu izoláciu, ktorú so sebou materská dovolenka prináša.

Poslanie a cieľ

Našim poslaním je vytvoriť príjemný a bezpečný priestor pre vzájomné stretávanie sa predovšetkým mamičiek a oteckov na materskej a rodičovskej dovolenke, ich detí a rodín.

Našim cieľom je:

 1. umožniť neformálne stretnutia, výmenu skúseností a nachádzanie nových priateľstiev medzi mamičkami a deťmi;
 2. poskytnúť spoločenstvo, solidaritu a otvorenosť všetkým generáciám;
 3. vytvoriť podmienky pre sebarealizáciu ženy – matky, pomôcť zmierniť spoločenskú izoláciu rodičov na rodičovskej dovolenke;
 4. vytvoriť bezpečné a zároveň príťažlivé prostredie pre rodičov s deťmi, kde sa budú hravou formou uskutočňovať aktivity zamerané na rozvíjanie pohybových schopností a manuálnych zručností, fantázie a tvorivého myslenia detí.

Vízia

Aktivity, ktoré chceme v RC Paletka realizovať:

 • rôzne krúžky a záujmové činnosti (pohybové, jazykové, kreatívne, montessori aktivity)
 • vzdelávacie programy a poradenstvo pre rodičov
 • organizovanie bazárov detského a materského oblečenia
 • kultúrne a športové podujatia pre celú rodinu

Náš tím

 • Mária Števková Rajčanová - predseda
 • Mgr. Eva Javorská, PhD. - podpredseda
 • Bc. Jana Veselá - podpredseda
 • Ing. Ivana Dobozová - člen kontrolnej komisie
 • Ing. Veronika Pažická - člen kontrolnej komisie
 • Mária Kromková - člen kontrolnej komisie

Stanovy

Stanovy občianskeho združenia Rodinné centrum Paletka (podľa zákona. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov)

 1. Základné ustanovenia

 2. Článok I
  Názov a sídlo občianskeho združenia

  1. Názov združenia je Rodinné centrum Paletka (ďalej len RC Paletka)
  2. Sídlo združenia je Námestie Andreja Škrábika 5, 015 01 Rajec
 3. Osobitné ustanovenia

 4. Článok II
  Poslanie a ciele činnosti združenia

  1. Občianske združenie vzniklo ako dobrovoľná záujmová organizácia. Združenie pracuje na základe dobrovoľnej, svojpomocnej činnosti svojich členov a snaží sa vytvoriť príjemný a bezpečný priestor pre vzájomné stretávanie sa predovšetkým mamičiek a oteckov na materskej a rodičovskej dovolenke, ich detí a rodín.
  2. Cieľom RC Paletka je:
   1. umožniť neformálne stretnutia, výmenu skúseností a nachádzanie nových priateľstiev medzi mamičkami a deťmi;
   2. poskytnúť spoločenstvo, solidaritu a otvorenosť všetkým generáciám;
   3. vytvoriť podmienky pre sebarealizáciu ženy – matky, pomôcť zmierniť spoločenskú izoláciu rodičov na rodičovskej dovolenke;
   4. vytvoriť bezpečné, hygienicky nezávadné a esteticky príťažlivé prostredie pre rodičov s deťmi, kde sa budú hravou formou uskutočňovať aktivity zamerané na rozvíjanie pohybových schopností a manuálnych zručností, fantázie a tvorivého myslenia detí;
   5. za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa vykonáva RC Paletka nasledovné aktivity:
    • vedenie a sprostredkovanie rôznych krúžkov a záujmových činností pre rodičov s deťmi;
    • vedenie a sprostredkovanie rôznych vzdelávacích programov a workshopov (medicína, ekonomika, psychológia, právo...), rôznych kurzov (výučba cudzích jazykov, PC, cvičenie, ručné práce...), rekvalifikačné kurzy a pod. pre rodičov;
    • poskytnutie neformálnych sociálnych služieb pre matky prevažne na materskej a rodičovskej dovolenke a pre rodiny s deťmi predškolského veku;
    • organizovanie bazárov detského, materského oblečenia a materských potrieb;
    • organizovanie tvorivých dielní;
    • vybudovanie moderného, hygienicky nezávadného ihriska;
    • organizovanie kultúrnych a športových podujatí, výletov a táborov;
    • informačná, osvetová a príležitostná publikačná činnosť;
    • nadviazanie spolupráce s Úniou materských centier, inými MC na Slovensku a v zahraničí a inými organizáciami, ktoré majú v cieľoch činnosti organizácii pomoc a rozvoj kompetencií rodín s deťmi;
    • vytváranie priestoru pre viacgeneračnú spoluprácu a komunikáciu zapájaním sa rôznych vekových kategórií;
    • poskytnutie zázemia pre vhodnú sebarealizáciu, rozvoj a podporu mladých ľudí v oblasti kultúry, vzdelania a podnikania;
    • vyčlenenie priestoru pre cezhraničnú spoluprácu a výmenné pobyty s podobne orientovanými záujmovými zoskupeniami.

  Článok III
  Členstvo v združení

  1. Členom RC Paletka sa môže stať každý občan, ktorý je spôsobilý na právne úkony a súhlasí so stanovami RC Paletka a internými smernicami. O prijatí nového člena rozhoduje Predsedníctvo, a to na základe vyplnenej žiadosti dotyčného občana.
  2. Člen sa pri plnení svojich práv a povinností v združení nemôže dať zastupovať treťou osobou.
  3. Členstvo v združení sa preukazuje členským preukazom.
  4. Členskú základňu tvoria:
   1. riadni členovia – tí, ktorí prejavia záujem o členstvo a budú sa aktívne podieľať na chode RC Paletka;
   2. sympatizanti – tí, ktorí prejavia záujem o činnosť RC Paletka a navštevujú program.
  5. Práva a povinnosti členskej základne:
   1. riadni členovia majú
    • právo aktívnej účasti na činnosti združenia vo všetkých oblastiach;
    • právo podieľať sa na výhodách a prospechu, ktoré z členstva v občianskom združení vyplývajú, o ktorých rozsahu rozhodne Členská schôdza, a ktoré sú upravené internou smernicou;
    • právo navrhovať nových členov;
    • volebné právo – aktívne aj pasívne;
    • právo podávať návrhy, pripomienky, námietky, sťažnosti na doterajšie i budúce smerovanie činnosti združenia ako i na fungovanie orgánov združenia i jeho funkcionárov a zároveň právo na odpoveď;
    • povinnosť riadne a včas platiť členský príspevok, ktorého výšku stanoví Členská schôdza;
    • povinnosť dodržiavať stanovy a interné smernice, ktoré stanoví Členská schôdza a rešpektovať rozhodnutia orgánov združenia;
    • povinnosť chrániť majetok združenia;
    • povinnosť podľa svojich možností a schopností aktívne sa podieľať na činnosti združenia, zúčastňovať sa pracovných stretnutí členskej základne a podieľať sa na rozhodovaní.
   2. sympatizanti majú 
    • právo podľa svojich možností a schopností aktívne sa podieľať na činnosti združenia;
    • povinnosť dodržiavať stanovy a interné smernice, ktoré stanoví Členská schôdza.
  6. Členstvo zaniká:
   1. vystúpením člena zo združenia na základe písomného oznámenia Predsedníctvu, v deň doručenia;
   2. vylúčením, o ktorom rozhoduje Členská schôdza;
   3. nezaplatením členského príspevku;
   4. nedodržiavaním stanov;
   5. smrťou;
   6. zánikom združenia.

  Článok IV
  Orgány združenia

  • Orgánmi združenia sú:
   1. Členská schôdza;
   2. Predsedníctvo;
   3. Kontrolná komisia.

  Článok V
  Členská schôdza

  1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia.
  2. Členskú schôdzu tvoria riadni a čestní členovia, zvoláva ju podľa potreby predseda Predsedníctva písomne listom alebo e-mailom, najmenej však 1x ročne. Mimoriadnu členskú schôdzu zvolá predseda, ak to navrhne 1/3 riadnych členov.
  3. Členská schôdza je uznášania schopná hodinu po začatí Členskej schôdze.
  4. Rozhodnutia uznášania schopnej Členskej schôdze sú platné, ak ich odsúhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov.
  5. Rokovanie Členskej schôdze vedie predseda Predsedníctva alebo ním poverený člen. Rozhodnutia prijaté Členskou schôdzou sa zaznamenajú formou zápisnice, ktorá je poskytnutá k nahliadnutiu členom združenia.
  6. Členská schôdza schvaľuje plán činnosti, výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení, a zároveň prejednáva všetky zásadné otázky súvisiace s cieľmi združenia.
  7. Členská schôdza prejednáva, schvaľuje, prijíma, mení a ruší stanovy a interné smernice. Je oprávnená pozastaviť, prípadne zrušiť rozhodnutie nižších orgánov a vo veci sama rozhodnúť.
  8. Členská schôdza volí a odvoláva členov Predsedníctva, rozhoduje o vylúčení členov združenia a o výške členského príspevku.
  9. Členská schôdza rozhoduje o zlúčení a zániku združenia.

  Článok VI
  Predsedníctvo

  1. Predsedníctvo je orgán volený Členskou schôdzou v tajnom hlasovaní a za svoju činnosť je zodpovedný Členskej schôdzi.
  2. Predsedníctvo je riadiacim a výkonným orgánom združenia.
  3. Predsedníctvo má troch členov, ktorými sú predseda a dvaja podpredsedovia.
  4. Funkčné obdobie Predsedníctva je 1-ročné, pričom funkciu predsedu alebo podpredsedu je možné zastávať aj opakovane. Členstvo v Predsedníctve zaniká uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa, odvolaním, smrťou.
  5. Predseda zvoláva a riadi predsedníctvo. Rozhodnutia prijaté Predsedníctvom sa zaznamenajú formou zápisnice, ktorá je poskytnutá k nahliadnutiu členom združenia.
  6. Rozhodnutia Predsedníctva či iné závažné skutočnosti sa členom oznamujú ústne na pracovnom stretnutí členov, písomne e-mailom alebo iným vhodným spôsobom, o ktorom rozhoduje Predsedníctvo.
  7. Predsedníctvo: 
   1. rozpracúva opatrenia a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z plánu činnosti združenia;
   2. vypracúva hlavné dokumenty združenia na rokovanie Členskej schôdze, zabezpečuje obsahovú prípravu jeho rokovania a vypracovanie zápisníc;
   3. rieši sťažnosti a námety členov združenia;
   4. dbá o dôsledné uplatňovanie stanov a interných smerníc združenia;
   5. schvaľuje prijatie nových členov;
   6. zvoláva pracovné stretnutia členov počas obdobia medzi zasadaniami Členskej schôdze, minimálne však raz za tri mesiace. Pracovná skupina prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. O záveroch pracovného stretnutia je Predsedníctvo povinné vypracovať zápisnicu;
   7. rozhoduje o prijímaní prípadných zamestnancov;
   8. rozhoduje o uzatváraní zmlúv a o nákupe alebo predaji hnuteľných vecí.
   Na právoplatný úkon Predsedníctva je potrebný súhlas minimálne dvoch členov predsedníctva.
  8. Predseda: 
   1. koná v mene združenia, zastupuje združenie navonok a pred orgánmi a organizáciami. Má právo zaväzovať združenie a podpisové právo, a to tak, že za názvom združenia RC Paletka pripojí svoj podpis;
   2. je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach a prijímať všetky opatrenia, ktoré súvisia s bežným a riadnym chodom RC;
   3. je oprávnený rozhodovať o uzatváraní zmlúv. Zmluvy, z ktorých združeniu vyplynú finančné záväzky vyššie ako do 1000 eur musí najprv schváliť Predsedníctvo;
   4. dbá o dôsledné uplatňovanie stanov a interných smerníc združenia;
   5. je oprávnený rozhodovať o iných otázkach, na ktoré ho poverí Členská schôdza.
  9. Podpredseda zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti a má podpisové právo za RC Paletka, a to tou formou ako predseda. Podpredseda zastupuje predsedu v rozsahu, ktorý určí svojím rozhodnutím predseda.

  Článok VII
  Kontrolná komisia

  1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom, ktorý pozostáva z minimálne dvoch členov volených Členskou schôdzou.
  2. Funkcia v Kontrolnej komisii je nezlučiteľná s funkciou v Predsedníctve.
  3. Funkčné obdobie Kontrolnej komisie je 1-ročné, pričom funkciu je možné zastávať aj opakovane. Členstvo v Kontrolnej komisii zaniká uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa, odvolaním, smrťou.
  4. Kontrolná komisia kontroluje najmä dodržiavanie stanov a interných smerníc, plnenie uznesení Členskej schôdze, hospodársku činnosť a ďalšie úlohy uložené uznesením Členskej schôdze, Predsedníctva, prípadne vyplývajúce z platných právnych predpisov.
  5. Kontrolná komisia preskúmava ročnú účtovnú závierku, výročnú správu a vedenie účtovných dokladov a svoje vyjadrenie k nim predkladá Členskej schôdzi.
  6. Kontrolná komisia má povinnosť upozorniť na zistené nedostatky Členskú schôdzu a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie.

  Článok VIII
  Zásady hospodárenia

  1. RC Paletka uskutočňuje hospodárenie podľa schváleného rozpočtu a v súlade s platnými právnymi predpismi za účelom skvalitnenia jeho činnosti.
  2. Finančné a nefinančné zdroje na činnosť sú:
   1. členské príspevky;
   2. dary, dotácie a sponzorské príspevky;
   3. granty získané na realizáciu projektov;
   4. 2% z dani z príjmu fyzických a právnických osôb v zmysle zákona o daniach z príjmu;
   5. príjmy z činnosti združenia, vlastná doplnková podnikateľská činnosť (napr. predaj ručne vyrobených výrobkov, propagačných výrobkov);
   6. výnosy z organizovania kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích aktivít združenia;
   7. výnosy z dobročinných akcií, zbierok a podobne;
   8. príjmy z poskytovania neformálnych sociálnych služieb verejnosti;
   9. výnosy z majetku združenia;
   10. úroky z peňažných vkladov;
   11. dedičstvá zo závetu.
  3. Za hospodárenie združenia je zodpovedné Predsedníctvo. Zmluvy, z ktorých združeniu vyplynú finančné záväzky vyššie ako 3300 eur, musí najprv schváliť Členská schôdza.
  4. Majetok združenia slúži na zabezpečenie činnosti RC Paletka. Spravuje ho Predsedníctvo.
  5. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.
  6. Združenie má postavenie právnickej osoby s plnou právnou subjektivitou a z toho vyplývajúcou plnou majetkovou samostatnosťou a zodpovednosťou za hospodárenie. Členovia združenia neručia svojim majetkom za prípadnú stratu združenia ani sa nepodieľajú na jeho zisku. Prípadný zisk vykázaný za účtovné obdobie je združenie povinné využiť výhradne na dosahovanie svojich cieľov.
  7. RC Paletka zodpovedá za svoje záväzky v plnej výške.

  Článok IX
  Zmeny stanov

  1. Zmeny stanov patria do výlučnej kompetencie Členskej schôdze.
  2. Návrhy na zmeny stanov môžu podávať riadni členovia a orgány združenia. S návrhmi musia byť členovia oboznámení najneskôr 7 dní pred termínom, na ktorý je zvolaná Členská schôdza.

  Článok X
  Zánik združenia

  1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením.
  2. O zániku v zmysle bodu 1 tohto článku rozhoduje Členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, súčasne rozhoduje o prechode práv a záväzkov združenia.
  3. Členská schôdza menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Členskej schôdze.
  4. Zánik RC Paletka likvidátor oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.
  5. Združenie zaniká dňom zrušenia registrácie u registračného orgánu.
 5. Záverečné ustanovenia

 6. Združenie je právnickou osobou. Do jeho postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združenie koná vo vlastnom mene. Združenie je oprávnené nadväzovať priame kontakty s inštitúciami, organizáciami a ich predstaviteľmi zo zahraničia, kde bude presadzovať záujmy svojich členov.

  Návrh týchto stanov bol prerokovaný a schválený na ustanovujúcom zhromaždení RC Paletka v Rajci dňa 6.9.2017.

  Stanovy v zmysle platných právnych predpisov registruje Ministerstvo vnútra SR a tieto nadobúdajú platnosť dňom registrácie.